داستانک(آدرس)

---{ یا هادی المضلین }---

داستانک ((آدرس))

همیشه به دنبال خدا بود،

روزی فرشته ای را دید،

از او آدرس خانه ی خدا را گرفت.

اما، هر چه می رفت، نمی رسید.

سالها گذشت،و او هنوز در راه بود،

خسته و ناامید،رو به خدا گله کرد;

که چرا آدرس اشتباه به او داده است؟

خدا فرشته را فرستاد.

فرشته به او گفت: آدرس درست است،

اما.....

تو دلت را جا گذاشته ای.

Smile y face

/ 0 نظر / 21 بازدید