شعر((بیداری))

((بیداری))

 

داردفلسطین انتظار یاری ازما،

بسته مسلمان چشم دل را،بهردنیا،

گرید،زمین وآسمان ازداغ مظلوم،

اینجامنافق گوشه ای بنموده ماوا،

بایک شعار و حرف و رفتن سوی کوچه،

هرگز نگردد بمبهای شهر خنثی،

بایدنترسید وتن و جان رافدا کرد،

بایدحسینی گشت،و دل را زد به دریا،

امروز اگر بیدار از غفلت نگردیم،

جاری شود طوفان به سوی خانه ی ما،

برخیز وبا من هم صدا،یک یاعلی گو،

شمشیر زن،بر فرق ظلم آمریکا

 

Smile y face

/ 0 نظر / 26 بازدید