داستانک((نگاه کوچه))

داستانک

((نگاه کوچه))

دیگرازهرسو که می روم،

به کوچه برمی خورم،

عوض کردن راه هم بی فایده است،

کوچه ها، همه جارا گرفته اند،

بایدازآسمان بروم.

Smile y face

/ 0 نظر / 19 بازدید